Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Mezinárodní spolupráce

Odbornému učilišti Kunice se v roce 2009 opět podařilo po dvouleté přestávce zapojit do mezinárodní spolupráce v rámci programu Evropské unie NAEP, podprogram Comenius. Multilaterální projekt partnerství škol z Belgie, Dánska, Lotyšska, Norska a České republiky na téma „Working on social skills as a competence to be included in a proper social context“ byl zahájen v září 2009.

Tento mezinárodní projekt je tentokrát zaměřen na rozvíjení sociálních dovedností žáků, jakožto podmínky prevence jejich rizikového chování a na řešení případných výchovných problémů žáků. Jedná se o projekt dvouletý, v jehož průběhu se partnerské školy při jednotlivých pracovních schůzkách navzájem seznámí s činností a organizací ostatních škol. Při pracovních návštěvách si zástupci jednotlivých partnerských škol budou vyměňovat zkušenosti, budou se seznamovat s příklady dobré praxe uplatňované v jiných partnerských školách a budou se učit jeden od druhého.

Určité příklady dobré praxe se partnerské školy pokusí aplikovat do své pedagogické činnosti ve vlastních školách. O realizaci této implementace se budou následně navzájem informovat, budou ji společně evaluovat, případně budou hledat jiné možnosti jejího uplatnění.

V průběhu dvouletého projektu se uskuteční tyto partnerské schůzky:

  • říjen 2009 Lotyšsko, Sabille
  • leden 2010 Dánsko, Skjern
  • říjen 2010 Norsko, Oslo
  • únor 2011 Česká republika, Kunice
  • květen 2011 Belgie, Leuven

 

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU

Cílem a smyslem mezinárodního multilaterálního projektu "Working on social skills as a competence to be included in a proper social context" bylo rozvíjení sociálních dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se zdravotním postižením a poruchami učení a chování, neboť osvojení a rozvoj sociálních dovedností je u těchto žáků nezbytnou podmínkou a předpokladem pro vyrovnání se sám se sebou a pro začlenění se do života společnosti a světa práce. Osvojování a uplatňování sociálních dovedností přispívá nejen k rozvoji osobností žáků, ale i k prevenci případných sociálních a výchovných problémů.
 
V průběhu realizace projektu jsme si vyměňovali zkušenosti, velmi podrobně jsme se seznamovali s různými metodami a formami pedagogické práce, zaměřenými na rozvíjení socialních dovedností, prevenci a případné řešení výchovných problémů žáků v partnerských školách. Vzhledem k tomu, že všechny partnerské školy se zabývaly vzděláváním a výchovou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mohli jsme v průběhu společné práce vidět jak věci velice podobné tak i odlišné, což poskytovalo obrovský prostor pro učení se jeden od druhého. Při partnerských schůzkách jsme také blíže poznávali prostředí, kulturu a klima jednotlivých škol včetně jejich žáků. Seznamovali jsme se s příklady dobré praxe a osvědčenými pedagogickými přístupy.
 
Každá partnerská škola velice podrobně informovala ostatní členy pracovní skupiny o aktivitách, kterými rozvíjí a posiluje sociální dovednosti svých žáků a tím napomáhá prevenci případných sociálních a výchovných problémů. Tuto prezentaci doplnila kazuistikami několika svých problémových žáků. V diskuzích vedených nad jednotlivými prezentacemi jsme pak společně hledali vhodné postupy a metody práce, které by směřovaly k eliminaci příslušných problémů. Na základě získaných informací a poznatků si každá škola zvolila nějaké, pro ni vhodné, metody a strategie, které se pokusila v průběhu další realizace projektu implementovat do vlastní pedagogické práce. Získané zkušenosti a výsledky této implementace byly opět konzultovány a evaluovány s partnerskými školami na následujících pracovních schůzkách. Součástí programu jednotlivých pracovních schůzek byla nejen prohlídka partnerské školy případně dalších organizací zabývajících se výchovou a vzděláváním osob se speciálními potřebami v dané zemi, ale také odborná přednáška z pedagogiky či psychologie. Závěr každé schůzky patřil evaluaci. Přínos projektu spočívá především v osobnostním a odborném rozvoji pedagogických pracovníků zapojených do projektu včetně ostatních členů pedagogických sborů jednotlivých škol zapojených do implemantace nových metod, ale též i v bližším seznámení se s kulturou, mentalitou a ekonomickou situací jednotlivých partnerských zemí. Konečným výstupem projektu je společná závěrečná zpráva, oficiálně veřejně prezentovaná na poslední partnerské schůzce v Belgii.
 
  • Závěrečné zhodnocení v anglické verzi ke stažení zde.
  • Prezentace OU Kunice informuje   o platné legislativě v oblasti prevence a řešení rizikového chování mládeže v České republice, podrobně popisuje konkrétní aktivity nespecifické i specifické prevence, které realizující pedagogičtí pracovníci Odborného učiliště Kunice za účelem rozvoje sociálních dovedností svých žáků a současně prevence jejich rizikového chování. Závěr prezentace seznamuje se školní preventivní strategií a doporučenými postupy. "Konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj sociálních dovedností žáků před zahájením projektu" ke stažení zde.
  • Prezentace shrnuje výsledky implementace LP modelu v Odborném učilišti Kunice. Jedná se postupy pedagogické práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami převzaté ze školy v Dánsku. LP model je založen na velmi podrobné analýze faktorů ovlivňujících závadové chování žáků, kdy se oddělí faktory školou ovlivnitelné od faktorů neovlivnitelných. Na faktory školou ovlivnitelné se pedagogové zaměří a postupnými, malými krůčky a jejich velmi častou a důslednou evaluací se je snaží odstraňovat. Aplikace LP modelu v OU Kunice ke stažení zde.                                    
  • Prezentace shrnuje využití obrázkových kartiček  jak hodnotících, tak motivačních. Hodnotící obrázky slouží pro vyjádření pocitů a hodnocení chování žáků jak učitelem, tak žáky mezi sebou navzájem. Motivační obrázky slouží žákům k získání určitého  zvýhodnění. Za vzorné chování a plnění všech povinností sbírají žáci kladné body, za určitý počet kladných bodů mohou získat tento motivační obrázek. Inspiraci pro uplatnění těchto pedagogických postupů jsme získali od partnerských škol z Norska a Belgie. Aplikace obrázkových kartiček ke stažení zde.                                       
  • Závěrečná zpráva o projektu (Report) ke stražení zde.

 

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 66 54 83

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.